Chống cháy lan cho vách kính

Chống cháy lan cho lỗ mở xuyên sàn, tường